Sản phẩm dinh dưỡng bổ sung và thay thế bữa ăn cho bệnh nhân đang điều trị ung thư hoặc ăn uống qua đường ống